Allmänna villkor

Allmänna villkor

(gäller fr.o.m. 20150511)

Köpvillkor

  • Öppet köp i 45 dagar (gäller ej 14-dagar innan arrangemangsdatum).
  • Ombokning måste senast genomföras fjorton (14) dagar innan ett arrangemang börjar.
  • En bokning med presentkort är bindande.
  • Andra priser kan förekomma vid gästspel, föreställningar på övriga scener samt föreställningar som inkluderar mat.
  • Vid inställd föreställning kan biljett(er) återlösas inom 10 dagar, endast via mejl (gäller ej 14-dagar innan ombokat arrangemangsdatum).
  • Samtliga biljetter kontrolleras av personal i samband med insläpp.
  • Klockslaget på din biljett avser tid för föreställningens början. Då ska du ha intagit din plats. Efter föreställningens början kan insläpp inte garanteras.

§1 Allmänt:
Taysta är ett upplevelseföretag som arrangerar upplevelser av skilda slag och storlek. Taysta har genom dessa avtal erhållit en rätt att i eget namn presentera, förmedla och sälja de upplevelser som presenteras på Taysta:s hemsida eller som saluförs i detaljhandeln av vissa utvalda detaljister. Den som köper och betalar en upplevelse anses vara köpare (“Köpare”). Den person som hyrs in för att erhålla en upplevelse benämns som (”Arrangör”). Den som bokar och/eller konsumerar en upplevelse anses vara slutkund (“Slutkund”). Den som placerat en order hos Taysta utan att erlägga betalning anses vara beställare (“Beställare“).

§2 Arrangörer och upplevelser:
Taysta lägger ständigt till nya upplevelser men emellanåt händer det att en Arrangör eller en plats för en viss upplevelse måste utgå på grund av omständigheter bortom Taysta:s kontroll. Om den Arrangör eller plats för upplevelsen som en Slutkund föredragit tagits bort kommer Slutkunden att erbjudas ett alternativ som kan innebära att såväl platsen för upplevelsen eller Arrangören av denna blir en annan än den ursprungligen valda. Vissa upplevelser kan även komma att ändras under ett värdebevisets giltighetstid.

§3 Text och bild:
De texter och bilder som beskriver upplevelserna avser att återspegla det Slutkunden skall få uppleva i så hög grad som möjligt. Taysta vill dock reservera sig för att bilderna visar den aktuella upplevelsen generellt och således inte alltid den specifika upplevelsen. Taysta reserverar sig även för eventuella tryckfel på såväl hemsidan som i tryckt material.

§4 Ålder, hälsorestriktioner och andra begränsningar:
På Taysta:s hemsida och i informationsbladet anges vilka begränsningar och villkor som finns för den aktuella upplevelsen avseende t.ex., minimiålder och hälsorestriktioner. Vid osäkerhet om dessa och liknande villkor ombeds Köparen att kontakta Taysta för att få mer information. Taysta vill även uppmärksamma Köparen och Slutkunden på att angiven tid för en upplevelse endast kan uppskattas ungefärligen och att Slutkunden under en del upplevelser kan få vänta mellan olika delar tillsammans med andra deltagare. Under en del upplevelser kan tidsfristen däremot vara knapp och Slutkunden ombes att vara på plats före angiven tid. Försening utöver utsatt tid kan leda till att Slutkund blir utesluten från en bokad upplevelse.

§5 Värdebevis och presentkort:
Värdebevis och presentkort är värdehandlingar och utan dessa handlingar kan Slutkunden inte boka sin upplevelse. Slutkund kan endast avanmäla sig senaste fjorton (14) dagar före evenemanget och får då möjlighet att boka om sig. Taysta erhåller sig rätten att ställa in evenemang vid olyckor, sjukdom eller vid för få deltagare och låter då slutkund boka om sig på en valfri provning i valfri stad inom en period på sex månader. Presentkort är ej återbetalningsbara.

§6 Giltighetstid:
På värdebeviset och presentkortet anges en giltighetstid som normalt är trettiosex (36) månader från köpetillfället. Slutkund kan inte använda värdebeviset eller presentkortet för att boka sin upplevelse om giltighetstiden har utgått.

§7 Säkerhetsnummer värdebevis samt ombokning:
Slutkunden erhåller ett säkerhetsnummer som finns på värdebeviset respektive presentkortet. Detta behöver slutkunden uppvisa vid bokning av upplevelse. För att Taysta skall kunna hålla bästa möjliga priser för de upplevelser som erbjuds krävs att de bokningar som görs är bindande. Bokning med presentkort är bindande. Ombokning får endast ske till senast fjorton (14) dagar före dagen för upplevelsen. Ombokning gör slutkund via Mina sidor på Taysta:s hemsida. Ombokning är ej möjligt via telefon eller mejl. Slutkund kan överlåta sin bokning till en annan person. Beloppet på presentkortet måste överensstämma med beloppet för provningen. Om en specifik provning är utskrivet på presentkortet så måste den överensstämma med den valda provningen. Giltighetstiden på presentkortet får inte ha överstigits vid evenemangsdagen. En sommelier kontrollerar information på presentkortet under provningen. Om något inte överensstämmer måste den ursprungliga kostnaden + en administrationsavgift på 100kr betalas. Ibland kan fel även uppdagas i efterhand, slutkund åtar sig även då att betala den ursprungliga kostnaden + en administrationsavgift på 100kr.

§8 Om en upplevelse ställs in:
Det händer att en upplevelse måste ställas in p.g.a. någon anledning som är utom Taystas kontroll som t.ex. väder eller tekniska problem. Taysta kommer givetvis att göra sitt bästa för att kunna meddela Slutkunden om eventuella problem i god tid före en upplevelse skulle äga rum och även göra sitt bästa för att erbjuda Slutkunden ett annat datum. Vid inställd föreställning kan en biljett(er) återlösas inom 10 dagar, gäller ej vid 14-dagar innan ett eventuellt ombokat arrangemangsdatum samt för presentkort. Slutkund ansvarar själv för att avboka sina platser från inbokat evenemang samt meddela bankuppgifter via mejl till info@taysta.se. Avbokning är ej möjligt via telefon. 

Taysta hålls inte ansvarig för förlorade utgifter för resa, hotell eller andra kostnader som slutkund haft i samband med ett ändrat eller inställt evenemang. Uppkommer dessa omständigheter är det slutkunds ansvar att försäkra dig om att evenemanget genomförs som planerat innan avresa. Taysta gör sitt yttersta för att informera om inställda evenemang och/eller datumändringar. Situationer där Taysta inte får kontakt med enstaka kunder kan emellertid uppkomma.

Om en bokning inte är möjlig överhuvudtaget (t.ex. p.g.a. konkurs, etc.) ska slutkund erbjudas ett annat alternativ. Om en liknande upplevelse inte kan erbjudas och kunden ej vill byta upplevelse, tilldelas kunden ett presentkort motsvarande priset för upplevelsen som kan utnyttjas mot samtliga Taysta:s upplevelser med en giltighetstid på maximalt 6 månader. Taysta ansvarar inte för skador eller förluster, varken direkta eller indirekta, och andra olägenheter som kan härledas till genomförandet av, eller har annan koppling till, själva upplevelsen.

§9 Ångerrätt:
Om en Köpare vill låta köpet som skett via Taysta återgå och upplevelsen inte redan har bokats är detta möjligt inom 45 dagar från datumet då köpet genomfördes. Taysta kommer att betala tillbaka köpeskillingen till Köparen inom 30 dagar räknat från det att Taysta-värdebeviset eller biljetten har återfåtts. Om köpet har gjorts genom bankkort krediterar Taysta summan på samma kort. Om bankkortet ej är giltigt vid tid för återbetalning eller betalning har skett på annat sätt sker återbetalning enligt överenskommelse. I de fall där Taysta-värdebeviset är köpt i detaljhandeln kan köpet återgå och återbetalning ske endast enligt detaljhandelns regler för återbetalning. Information om köpet kan återgå och detaljhandelns regler för återbetalning går att få hos respektive återförsäljare. Ej uthämtad postförskottsförsändelse betraktas inte som utnyttjande av ångerrätten. Vid ej uthämtat postförskott faktureras Beställaren 200 kronor i avgift.

Taysta erbjuder slutkund att omboka sig till ett nytt eventdatum fram till 14-dagar innan arrangemangsdatumet: ett event som ägerum den 14 januari måste ombokas senast den 31 december. Ombokning sker via taysta.se på slutkundens egna sida - "Mina Bokningar". Om kund har glömt sitt lösenord så kan denna be om ett nytt lösenord via hemsidan taysta.se. Kund kan även be Taysta kundtjänst om hjälp att pausa sin bokning, detta går inte lika snabbt som att pausa bokningen online och behöver därmed göras senast 2 arbetsdagar innan 14-dagar innan arrangemangsdatumet. Ombokning är ej möjligt via telefon.

§10 Resor
Resor som säljs via Taysta har särskilda villkor. Du anmäler dig till resan genom att betala en bokningsdeposition. Resterande belopp måste betalas senast två månader före avresa. Efter bokningsdepositionen är betald, anmäl samtliga resenärers namn, telefon, adress samt e-postadress. Meddela även om ni önskar enkel-/dubbelrum. Skicka informationen till info@taysta.se. Resan omfattas av resegaranti, vilket innebär att Taysta’s partner har ställt ut en bankgaranti på belopp beslutat av Kammarkollegiet.  Våra resevillkor baseras på de resevillkor som Konsumentverket överenskommit med resebranschen. Minimalt antal deltagare per resa är tio (10), om vi skulle bli färre kan resan komma att ställas in. 

§11 Reklamation och ansvar:
Upplevelserna som säljs via Taysta genomförs av utvalda arrangörer vilka genom avtal ska utföra och uppfylla de kvalitetskrav som Taysta ställer. Med detta avses att Taysta ansvarar på sätt som anges i dessa Allmänna villkor gentemot Köpare och Slutkund. Oavsett vem som bär det eventuella ansvaret för det klagomål som Köparen eller Slutkunden vill göra kan reklamationen skickas till Taysta på kund@taysta.se. Dock rekommenderar Taysta att Slutkunden även tar upp sina synpunkter med Arrangören redan vid upplevelsetillfället. Taysta utlovar svar till den som reklamerar inom 14 dagar från det att klagomålet var Taysta tillhanda. Vid reklamationer gentemot Taysta avseende fel, brist eller försening av värdebevis gäller konsumentköplagens regler och Taysta skall i bästa möjliga mån gottgöra den reklamerande parten. Taysta välkomnar all återkoppling som Taysta kan få på sina upplevelser. Taysta ansvarar inte för skador eller förluster, varken direkta eller indirekta, och andra olägenheter som kan härledas till genomförandet av, eller har annan koppling till, själva Upplevelsen. Upplevelserna sker på egen risk.

§12 Förlorat eller stulet värdebevis:
För att kunna genomföra upplevelsen måste slutkunden visa värdebeviset för Arrangören. I händelse av ett förlorat eller stulet värdebevis, måste kunden kontakta Taysta omgående. Kunden erhåller ett nytt värdebevis om värdebevisets Köpare alternativt Slutkund kan hittas i Taysta:s register.

§13 Speciella erbjudanden:
Taysta tillhandahåller även upplevelser som kan bokas sent, ofta så sent som samma dag som upplevelsen skall äga rum. Upplevelser som har köpts under sådana förhållanden kan inte bytas eller returneras mot ersättning och tidpunkten för en upplevelse som köpts under sagda förhållanden och bokats in kan inte ändras.

§14 Data och Informationshantering:
På Taysta’s upplevelser kan bilder komma att tas. Köpare och slutkund tillåter att bilderna får användas i reklamsammanhang och i marknadsföringssyfte, samt att bilderna får publiceras på internet och i tryck. Köpare och slutkund ger Taysta tillåtelse att delge tilldelad kundinformation till tredje part, både text och bild. Köpare och slutkund ger Taysta tillåtelse att informera dem via tilldelad kundinformation om evenemanget, produkterna på evenemanget samt reklam. 

Vid användning av taysta.se så samlar vi in information om hur du använder våra tjänster. Taysta samlar endast in personuppgifter om dig som namn, efternamn, e-post och telefoner vid ditt godkännande. Vid köp på taysta.se delger du denna information och då skapas ett konto på vår hemsida med en egen sida där du ser tidigare köp, bokningar, dina presentkort och din önskelista. Dina uppgifter sparas och används för utskick av biljetter, event-påminnelsemeddelanden, eventmejl, erbjudanden samt i marknadsföringssyfte. Delger du dina personuppgifter vid användning av andra digitala hemsidor, appar, sociala medier eller annonser och ger Taysta tillåtelse att använda dem, så sparas dessa uppgifter även i vår databas i marknadsföringssyfte. Dina uppgifter används endast på det sätt som har beskrivits vid ditt godkännande. Data som Taysta får från tredje part och som inte medgivits från individen sparas ej av Taysta, detta kan inkludera användardata och/eller personuppgifter. Taysta är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för hantering utav dina uppgifter, har du frågor eller önskar du radera din egna data så mejlar du oss på info@taysta.se.

§15 Force Majeure
Taysta är vidare befriat från ansvar gentemot Köpare och Slutkund om Taysta förhindras att fullgöra sina åtaganden på grund av omständighet utanför Taystas kontroll eller förmåga som Taysta inte skäligen kunnat förväntas förutse, och vars följder Taysta inte heller skäligen skulle kunna ha undvikit eller övervunnit, eller om Taysta förhindras fullgöra sina skyldigheter på grund av omständighet som är hänförlig till tredje man eller på grund av naturkatastrof, blixtnedslag, elavbrott, arbetskonflikt, krig eller annan orolighet, eldsvåda, nytillkommen eller ändrad lagstiftning eller myndighetsbestämmelse, fel i extern teleförbindelse eller liknande omständigheter.

§16 Ändringar
Taysta äger rätt att utan förvarning, på eget bevåg eller p.g.a. myndighets krav, ändra sina Allmänna Villkor. Eventuella ändringar träder i kraft så snart de blivit tillgängliga på den här sidan. Köpare och Slutkund uppmanas därför att hålla sig uppdaterad vad gäller de Allmänna Villkoren.

Bolagsinformation
Taysta AB
Bolagsregister: Bolagsverket/Swedish Companies Registration Office
Orgnr: 559013-5736
Momsregistreringsnummer (VAT NO): SE8559013573601
Bankgiro: 5007-3022
Mejl: Info@taysta.se

NYHETSBREV

BETLANINGSALTERNATIV

visamastercardmaestroklarnaswish

HANDLA SÄKERT

trygg-ehandelmastercard-secureverified-by-visa

FÖLJ OSS